ad_master – system zarządzania reklamą

Jak zwiększyć zyski z reklam emitowanych na stronie www? Odpowiedzią jest profesjonalne narzędzia, które znacznie ułatwi zarządzanie reklamą na twoich wszystkich stronach i dostarczy rozwiązania pozwalające na maksymalizację przychodów z prowadzenia serwisu internetowego. To wszystko za niewielką cenę, która błyskawicznie się zwróci!

Licencja:

UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE Z SYSTEMU AD_MASTER

1. System zarządzania reklamą ad_master (zwany dalej: „Programem”) jest programem komputerowym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Program jest rozpowszechniany na zasadach payware co oznacza, że możliwe jest korzystanie z niego w niezmienionej postaci wykonywalnej, za dokonaniem odpowiedniej opłaty pod warunkiem przestrzegania postanowień niniejszej umowy licencyjnej (dalej: „Licencja”). Program jest licencjonowany, a nie sprzedawany. Prawa autorskie do Programu - z zastrzeżeniem oprogramowania obcego udostępnianego w Programie, do którego prawa autorskie przysługują osobom trzecim przysługuje wyłącznie autorowi Programu (zwanego dalej: „Autorem”).

2. Zakup Licencji, pobranie, instalacja, aktualizacja lub użytkowanie Programu oznacza akceptację niniejszej Licencji.

3. Licencja upoważnia osobę fizyczną, prawną lub inną jednostkę organizacyjną, która dokonała opłaty za korzystanie z Programu (zwaną dalej: „Użytkownikiem”) do korzystania z Programu na warunkach w niej określonych. Użytkownik w szczególności nie nabywa żadnych praw autorskich.

4. Użytkownik nie posiada prawa do edycji, kopiowania i wykorzystywania kodu źródłowego (html, php, css, javascript) Programu (z wyłączeniem edycji pliku ustawień _settings.php) ani do ręcznej edycji bazy danych z wyłączeniem czynności związanych z kopią zapasową bazy danych.

5. Program nie może być sprzedawany, wynajmowany, wydzierżawiany, wypożyczany ani darowany przez Użytkownika osobom trzecim.

6. Użytkownik nie może przenieść praw wynikających z Licencji na osoby trzecie.

7. Użytkownik jest upoważniony do korzystania z Programu w celu prowadzenia działalności gospodarczej (działalności zarobkowej).

8. Autor udziela niniejszym Użytkownikowi odpłatnej licencji, bez prawa wyłączności, na używanie wielu kopii Programu na dowolnej liczbie serwerów lub domen pod warunkiem, że serwery lub domeny należą do Użytkownika albo są przez niego dzierżawione lub wynajmowane. Użytkownik może za pomocą Programu wyświetlać reklamy tylko w witrynach internetowych, które są w posiadaniu Użytkownika z wyjątkiem Użytkowników posiadających Licencję na Program w wersji pro+. Liczba witryn internetowych na których Użytkownik może wyświetlać reklamy w ramach Licencji pro+ jest ustalana indywidualnie. Zabrania się instalacji Programu w wersji pro+ na serwerach nienależących do Użytkownika.

9. Licencja umożliwia uzyskanie uaktualnień Programu w obrębie jednej głównej wersji Programu. Wersję Programu określa się, jako trzy cyfrową liczbę gdzie cyfry są oddzielone kropkami. Pierwsza cyfra z lewej strony oznacza wersję główną pozostałe zaś podwersje Programu. Dostarczenie uaktualnienia odbywa się poprzez wbudowany w Program mechanizm. Dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach dostarczenie uaktualnienia poprzez wiadomość e-mail, jeśli serwer Użytkownika nie umożliwia wykonania automatycznej aktualizacji.

10. Program w wersji pro jest wyposażony w dodatkowe funkcje i udogodnienia:
- Zaawansowane statystyki
- Omijanie popublokerów
- Newsletter do klientów
- Pomoc techniczną
- Możliwość zmiany wyglądu panelu klienta poprzez wskazanie w Ustawieniach Programu ścieżek do nowego loga i pliku css.

10a. Program w wersji pro+ jest wyposażony w dodatkowe funkcje i udogodnienia:
- Wyświetlanie reklam w obcych witrynach internetowych

11. Dla Użytkowników Programu w wersji pro, Autor gwarantuje pomoc techniczną odnośnie instalacji i obsługi systemu, realizowaną wyłącznie poprzez wiadomości e-mail na zapytania wysłane przez Użytkownika tylko z panelu administracyjnego Programu - podstrona Zarządzaj / Pomoc / Kontakt - Temat: Pomoc techniczna.

12. Korzystanie z Programu odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

13. Autor nie udziela żadnych gwarancji na Program oraz nie zapewnia jego przydatności do założonego przez Użytkownika zastosowania dla potrzeb indywidualnych.

14. Naruszenie przez Użytkownika postanowień umowy traktowane będzie jako złamanie warunków Licencji.

15. W razie naruszenia przez Użytkownika obowiązków wynikających z udzielonej Licencji Użytkownik zobowiązuje się zapłacić Autorowi karę umowną w wysokości 300 PLN (słownie trzysta złotych). W przypadku nieopłacenia kary umownej, Użytkownik traci możliwość korzystania z Programu oraz zakupu kolejnej Licencji na użytkowanie Programu.

16. Program zawiera oprogramowanie stworzone przez osoby inne niż Autor, na odrębnych warunkach licencyjnych:
- Biblioteka mintAjax dostępna na licencji Apache 2.0 - Piotr Korzeniewski http://mintajax.pl
- Biblioteka Smarty dostępna na licencji LGPL - New Digital Group, Inc. htttp://smarty.net
- Biblioteka PHPMailer dostępna na licencji GNU http://phpmailer.worxware.com
- Biblioteka Open Flash Chart dostępna na licencji GNU http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart/

Ostatnia aktualizacja 2013-02-01

Rejestracja licencji

Każda licencja jest przypisana do konkretnej osoby fizycznej lub prawnej. Zamawiając system ad_master należy podać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz pełen adres. Domyślnie przyjmuje się, że dane zamawiającego są równoznaczne z danymi licencjonobiorcy. Licencji nie można przerejestrować lub zbyć na inną osobę.

Opcje i cena

Skrypt występuje w następujących opcjach - standard w cenie 39zł, pro w cenie 79zł 50zł oraz pro+ specjalnej dostosowanej wersji do potrzeb indywidualnych. Jeśli zakupisz wersję pro dodatkowo otrzymasz - zaawansowane statystyki wyświetleń i kliknięć w reklamy, funkcję omijania popublokerów, funkcję newslettera do klientów oraz pomoc techniczną odnośnie instalacji i obsługi systemu.
standard pro pro+
moduł konta TAK TAK TAK
moduł klienci TAK TAK TAK
moduł banery TAK TAK TAK
moduł linki TAK TAK TAK
moduł wyskakujące okienka TAK TAK TAK
bezpłatne uaktualnienia* TAK TAK TAK
zaawansowane statystyki NIE TAK TAK
omijanie popublokerów NIE TAK TAK
newsletter do klientów NIE TAK TAK
pomoc techniczna za pośrednictwem e-mail NIE TAK TAK
wyświetlanie reklam na własnych stronach TAK TAK TAK
wyświetlanie reklam na obcych stronach NIE NIE TAK
cena
(dożywotnia licencja, opłata jednorazowa)
39 zł 79 zł
50 zł
79 zł + 20 zł za każdą obcą witrynę
ZAMÓW
Podane ceny zawierają podatek VAT 23%. Wystawiamy faktury VAT.
* Warunki bezpłatnego uaktualnienia opisane są w licencji.

Przejście na wersję pro

Osoby które zakupiły system w wersji standard w każdej chwili mogą przejść na wersję pro, dopłacając różnicę w cenie tj. 40zł. Aby zamówić system w wersji pro zaloguj się do SERVICE CENTER. Kliknij na Zamów, następnie wykonaj przelew na dane otrzymane w e-mailu, po weryfikacji przelewu otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o możliwości automatycznej aktualizacji do wersji pro. Dokonaj automatycznej aktualizacji, logując się do systemu - przejdź na stronę Pomoc/Aktualizacja i kliknij Sprawdź a potem Aktualizuj - gotowe.

Przejście z wersji 2 na 3

Specjalna oferta dla aktualnych klientów którzy posiadają system w wersji 2. Przejście na wersję 3 bez utraty danych na preferencyjnych warunkach!
Tabela cen dla pełnoprawnych posiadaczy licencji na system w wersji 2:
posiadana\docelowa wersja standard v3 pro v3
standard v2 29 zł 59 zł
pro v2 29 zł 49 zł
Ze względów technicznych przejście na wersję 3 bez utraty danych jest możliwy dla klientów którzy korzystają z minimalnej wersji 2.4.0!!!
Jeśli posiadasz wersję niższą najpierw musisz dokonać aktualizacji do najnowsze wersji 2.

Usługi dodatkowe

Oferujemy usługi dodatkowe takie jak instalacja, konfiguracja, integracja ze stronami oraz indywidualna modyfikacja systemu. Każda usługa jest wyceniana z osobna. Na wszystkie usługi wystawiamy faktury VAT.